fbpx

Demens – S.T.O.P. har mulighederne, så ingen skal føle sig utrygge

Af Ann Sujatha Gellert, socialrådgiver hos S.T.O.P.

 

Vores fokusområde er altid at se på mulighederne i den enkelte opgave. Det er vigtigt at få øje på den enkelte demensramte borgers ressourcer fra første øjeblik, og gøre mere af det, der virker i den enkelte situation.

 

 ”Jeg er Jens med demens, men jeg er Jens imens.”

(citat Jens´søn Thomas i samtale med Vibeke Bach Drewsen indehaver af Energy2work)

 

Medinddragelse og medindflydelse på eget liv er vigtigt for at bevare integriteten i den enkeltes liv, men medbestemmelsen skal tilpasses personens evner. Her er det vigtigt at være konkret, og sørge for at være tydelig i, hvad der forventes af borgeren med demens.

Spørgsmål som for eksempel:

Hvad skal jeg? Hvor skal jeg det? Hvor længe skal jeg det? Med hvem? Hvad skal jeg bagefter? Giver man borgeren mulighed for hjælp til kommunikation; Så mindskes forvirringen og borgeren føler sig set. Her kan hjælpemidler komme til sin ret, f.eks. i form af en tavle med piktogrammer eller en kalender, hvor man har markeret vigtige aftaler og datoer. Ved at øge oplevelsen af, at have indflydelse på eget liv, og følelsen af medbestemmelse hos den enkelte borger, desto større frihed har man til at ændre hverdagen. 

Valgmuligheder

Vi giver valgmuligheder ved at holde forskellige muligheder op. Det kan være at man får to forskellige slags par sko at vælge imellem, eller to par bukser. Så bliver det mere overskueligt. Derudover bruger vi Afstemt Pædagogik, hvor personalet f.eks. ikke hæver stemmen. Det mindsker udfordringerne. Sammen med tæt pårørende kontakt, kan det få vital betydning for, hvordan borgerens livskvalitet er. Det bevirker at vi altid anerkender og sætter den enkelte borger i centrum, med det specifikke behov vedkommende har, således at han aldrig føler sig alene eller utryg med sin demens.

En specifik, håndholdt og målrettet indsats hver gang, sammen med specialuddannet personale, med minimum 2 års praksiserfaring, til de forskellige former for demens, og de udfordringer det måtte medføre, gør at vi når målet selv i de sværeste tilfælde. At arbejde med f.eks. alkoholdemens, frontallapsdemens eller Alzheimers kræver hvert sit speciale. Dette fordrer viden og uddannelse, hvor vi sammen med borgeren kan skabe det rum der er behov for. I nogen tilfælde, kan der også være behov for at have fokus på den fysiske fremtoning, da denne også kan spille en vigtig rolle i samarbejdet mellem medarbejder og den demensramte.

 

Afstemt Pædagogik

Når vi har opstillet de enkelte mål for borgeren, arbejder vi konkret og specifikt med personrettet omsorg, ud fra Marte Meo, Tom Kitwoods teori, Low Arousal og Afstemt Pædagogik. Vores demensfaglige viden og faglige kompetencer, læner sig op ad bl.a. Low Arousal/Afstemt Pædagogik teorien, omkring at positive følelser smitter og at ikke-konfronterende adfærd skal hjælpe borgeren tilbage i kontrol.

Her er oparbejdelse af at kunne mestre sin hverdag, trøst og samspil, en vigtig faktor. De små signaler hos den enkelte borger, skal læres individuelt, så vi hurtigt kan arbejde forebyggende. Vi sørger for at den enkelte borger, og pårørende, føler sig set, hørt og forstået i hverdagen, hvad enten det måtte drejer sig om spisesituationen, bad og påklædning eller ture ud af huset.

Vi er meget bevidste omkring vores kropssprog, vores fremtoning og det verbale udtryk vi har. Når vi er sammen med den svært demensramte, er det vigtigt at kunne skabe ro og tryghed med den fysiske fremtoning.

Vi lægger den daglige struktur ud fra små sikre succesoplevelser (De tre S´er). Det kan for eksempel være at gå fra, at borgeren med demens værger sig imod at få redt hår, eller børstet tænder til i stedet at deltage positivt, ved hjælp af musik eller anden foretrukken afledning. Her bliver tingene taget med nænsomhed, ro, nærvær og i etaper til vi når målet; At borgeren har fået redt sit hår, eller børstet tænder uden brug af magtanvendelser.

 

Handleplaner, ugeplaner og dagbog

Handleplanen, ugeplanen og dagbogen er vores styringsredskab, og skal være med til at monitorere vores indsats. Mulighederne danner rammen for de enkelte mål, og er det der skal til for at få borgeren bragt ind i en værdig livsbane igen. Det er altid med fokus på at tilvejebringe øget selvværd, selvtillid og struktur, som medfører at sociale kompetencer, vitalitet, sprog og impulsstyring kan understøttes, og opbygges, igen efter i længere tid at være efterladt svært nedbrudte. Vores arbejde er tænkt som et bidrag, og en hjælp, til det faste personale, og de pårørende, samtidig med at det er udviklingsstøttende for den enkelte demensramte borger. Vi anerkender altid egne iboende kræfter og understøtter altid det, der i forvejen sker på institutionen.

Frihedsskabende teknologi er integreret i sikkerhedscertificeringen af vores personale, så de er rustet til at varetage de daglige opgaver hermed. Det er vigtigt for os, at vores nye personale kender de nyeste tiltag indenfor udviklingen, og forholder sig aktivt hertil, således at vi kan minimere magtanvendelser og nedtone konflikter. Vi kan rekruttere personale fra time til time, men har vi allerede personale på institutionen, skifter vi det, som udgangspunkt, ikke ud.

Lad S.T.O.P. hjælpe

Vores forløb på institutionen strækker sig gerne af længerevarende perioder af 6-12 uger eller mere. Vi ser helst at der er så lang en periode omkring den enkelte borger, idet det tager tid at lære den enkelte borger at kende, få kontakt, lære vaner og yde korrekt omsorg. For os er det vigtigt at borgeren opretholder så selvstændigt et liv, i det omfang det er muligt. Det kræver tid, viden og erfaringer.

Når man arbejder med demens uden at gennemtvinge løsninger og konsekvenser, skabes der synergi og selvstændighed, hvor der måske tidligere har været skabt en konflikt. Det skaber gensidig signifikant trivsel og nedsætter stresshormonerne i kroppen. Flere kan være med i fællesaktiviteterne og pårørende kan få flere positive oplevelser med deres nære.

Vi ser altså på mulighederne hos den enkelte borger, og tager udgangspunkt heri når vi skal iværksætte de enkelte tiltag og skabe struktur. Anerkendelsen af det levede liv, de pårørende og alt det gode der i forvejen sker på institutionen, gør at borgeren føler sig set, hørt og forstået således at han kan bevare selvstændighed og integritet.

Dét er at vise nærvær og omsorg.

 

S.T.O.P. (Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) er en privat virksomhed, der bl.a. hjælper demente borgere med særlige udfordringer. Vi giver personalet på institutionerne muligheder og redskaber til at skabe struktur, en tryg hverdag og ekstra støtte til svære opgaver. Vi sætter både borgeren, pårørende og personalet i centrum i opgaven, og vi påtager os ikke en opgave uden at have afstemt alle forventninger i detaljer.

 

Klik her – For at læse mere om vores indsatser på demensområdet

Klik her for at komme tilbage til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen