fbpx

Generelle betingelser

Generelt

 1. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler, som S.T.O.P. A/S indgår med sine kunder vedrørende vikarydelser. Særskilte aftaler, herunder men ikke begrænset til specialopgaver, indgået mellem parterne har forret for de generelle betingelser.
 2. Skriftlige samarbejdsaftaler mellem S.T.O.P. A/S og Kunden kan opsiges skriftligt med et varsel på en måned + løbende måned, medmindre andet er specifikt aftalt med Kunden.
 3. Kundens opsigelsesvarsel af igangværende kortvarige vikariater, som ikke følger en skriftlig samarbejdsaftale, er på mindst 12 timer forud for vagtens påbegyndelse. Dette gælder også hvis der skal ske ændringer på vagten. Kunden må bede medarbejderen fra S.T.O.P. om at udfører andre indsatser med relevans til den bestilte indsats, såfremt en vagt er afmeldt for sent.
 4. Ved akut opstået sygdom eller øvrige akutte fraværsårsager hos vikaren, vil S.T.O.P. A/S efter bedste evne finde en anden vikar til vikariatet, men S.T.O.P. A/S kan dog ikke garantere at der kan findes en anden vikar. Kunden kan ikke kræve nogen form for godtgørelse eller kompensation af S.T.O.P. A/S, hvis det ikke er muligt for S.T.O.P. A/S at finde anden vikar.

Betaling og fakturering

 1. Der sker fakturering for det antal timer, som S.T.O.P. A/S i henhold til den for vikariatet gældende overenskomst er forpligtet til at betale vikaren. Vurderer Kunden sagligt inden for de første 4 timer, at vikaren ikke bestrider den aftalte opgave, skal Kunden meddele dette til S.T.O.P. A/S, som herefter leverer en ny vikar uden beregning for de første 4 timer. Udskiftning af vikarer efter de første 4 timer på anmodning fra Kunden sker mod fuld beregning af erlagte arbejdstimer. S.T.O.P. A/S er herudover berettiget til af egen drift at udskifte vikarerne med forudgående orientering til Kunden.
 2. S.T.O.P. A/S udsteder faktura baseret på antal godkendte arbejdstimer udført af vikaren. Betalingsbetingelsen er 14 dage.
 3. Renter ved for sen betaling betales fra forfaldsdagen som fastsat af S.T.O.P. A/S efter reglerne i Renteloven.
 4. Priser reguleres årligt pr. 1. januar, hvor der også tages hensyn til overenskomstmæssige omkostninger.
 5. Eventuelle prisstigninger som følge af væsentlige ændringer, der er foranlediget af f.eks. lov- eller overenskomstmæssige ændringer eller i samarbejde med Kunden meddeles denne skriftligt herom. Ændringerne træder herefter i kraft uden yderligere varsel.
 6. Hvis der i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos Kunden rejses et eventuelt krav mod S.T.O.P. A/S fra vikaren, som følge af gældende lovgivning, har S.T.O.P. A/S fuld regres mod Kunden.

Kundens forpligtelser

 1. Kunden har den fulde instruktionsbeføjelse og instruktionspligt samt tilsyns og kontrolmyndighed over for vikaren. Derfor er det Kundens ansvar at sikre, at vikaren er dækket af lovmæssig arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
 2. Kunden er endvidere forpligtet til, at stille eventuelle påkrævede værnemidler til rådighed, og det er Kundens ansvar at sørge for, at vikaren har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertilhørende sikkerhedsforskrifter.
 3. Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for vikaren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder, men ikke begrænset til, arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven. Kunden er endvidere forpligtet til at udarbejde en APV i overensstemmelse med gældende lovgivning for de arbejdsforhold, som vikaren arbejder under.
 4. Såfremt Kunden er nødsaget til at ændre arbejdsforholdene, efter vikariatet er påbegyndt, skal Kunden straks skriftligt underrette S.T.O.P. A/S herom.
 5. I overensstemmelse med lighedsprincippet, aflønner S.T.O.P. A/S vikarer i forhold til den for vikariatet til enhver tid gældende overenskomst (hvis vikariatet er omfattet af en sådan). Kunden er forpligtet til løbende skriftligt at orientere S.T.O.P. A/S om Kundens eventuelle overenskomstforhold, herunder tilhørende lokalaftaler og kutymer mv., samt om eventuelle løbende ændringer dertil, idet disse forhold kan have indvirkning på vikarernes løn og arbejdsvilkår. S.T.O.P. A/S fastsætter sine priser i henhold til de oplysninger, som Kunden har afgivet. I det omfang Kunden ikke har afgivet korrekte og/eller fyldestgørende oplysninger, og S.T.O.P. A/S som følge heraf måtte blive påført omkostninger (f.eks. bøde, godtgørelse og/eller ekstrabetaling til vikaren), kan S.T.O.P. A/S kræve sådanne omkostninger betalt af Kunden.
 6. Kunden er endvidere forpligtet til at informere S.T.O.P. A/S om alle indberetningspligtige goder, som ydes til vikaren, idet S.T.O.P. A/S som arbejdsgiver er ansvarlig for indberetning af disse til SKAT.

Kundens oplysningsforpligtelser

 1. S.T.O.P. A/S skal – som en service – gøre opmærksom på, at Kunden som følge af lovgivning har følgende forpligtelser over for vikaren.
  1. Kunden skal informere vikaren om ledige stillinger hos Kunden, for eksempel via opslag et passende sted i virksomheden eller via intranet.
  2. Vikaren skal have adgang til Kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine, børnepasning, frugtordning, massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Der gælder de samme anciennitetskrav, som der måtte gælde i forhold til Kundens egne ansatte.
  3. Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

Ansættelse af vikarer

 1. Såfremt Kunden ansætter en S.T.O.P. A/S vikar eller på en anden måde indgår aftale om et samarbejde med en S.T.O.P. A/S vikar, er Kunden forpligtiget til at betale S.T.O.P. A/S et jobformidlingshonorar. Forpligtelsen gælder i en periode fra vikariatets startdato til 12 uger efter vikarens fratrædelse i vikariat hos Kunden. Ved fratrædelse forstås den dag, hvor vikarens vikariat udløber, uanset om arbejdsforpligtelsen er ophørt på et tidligere tidspunkt.
 2. Jobformidlingshonoraret udgør et engangsbeløb, hvis størrelse opgøres på
  følgende måde:

  1. Indenfor 2 ugers vikariat: 15 % af vikarens årsløn
  2. Mellem 2 og 4 ugers vikariat: 14 % af vikarens årsløn
  3. Mellem 4 og 8 ugers vikariat: 12 % af vikarens årsløn
  4. Mellem 8 og 12 ugers vikariat: 10 % af vikarens årsløn
  5. 1 uge beregnes som 37 timer. Priserne er eksklusive moms.
 3. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse af vikaren, forhandles jobformidlingshonoraret konkret mellem S.T.O.P. A/S og Kunden.
 4. Jobformidlingshonoraret forfalder til betaling, når endelig ansættelseskontrakt mellem Kunden og vikaren er underskrevet. Betingelserne for betaling følger “betaling og fakturering”.

Immaterielle rettigheder

 1. Eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være blevet skabt af vikaren som led i udførelsen af en opgave hos Kunden, tilkommer Kunden uden yderligere beregning. Sådanne rettigheder overgår til Kunden, når fuld betaling for vikarydelserne mv. er erlagt.

Tavshedspligt

 1. S.T.O.P. A/S er forpligtet til at pålægge sine egne medarbejdere og vikaren tavshedspligt med hensyn til samtlige Kundens forretningsanliggender.
 2. Parterne er underlagt tavshedspligt i forhold til de informationer parterne modtager, erfarer og tilegner sig ved den anden parts virksomhed, med forbehold for begrænsninger, som følge af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Forpligtelsen gælder så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder
  jf. lov om erhvervshemmeligheder og markedsføringsloven. Begge parter er forpligtet til at overholde tavshedspligten i medfør af bestemmelserne i straffeloven.

Persondata

 1. Som led i vores samarbejde behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail, borgerrelaterede oplysninger. Dette gør vi alene med det formål at kunne opfylde vores aftale overfor dig/jer. Som naturligt led heri videregives oplysningerne alene internt i S.T.O.P. A/S. Vi behandler oplysningerne forsvarligt efter de nye regler i EU-persondataforordning og Databeskyttelsesloven. Ved ophør af samarbejdet tager vi individuelt stilling til om oplysningerne kan slettes med det samme (senest 6 måneder efter ophør), eller om de skal opbevares for en kortere eller længere periode. Nødvendige bilag/personoplysninger opbevares i 5 år efter ophør jf. bogføringspligten. Efter udgangen af det 5. år vil oplysningerne blive slettet, medmindre anden lovgivning kræver opbevaring i en længere periode.
 2. Du kan altid kontakte os på +45 7199 3775 eller mail mail@s-t-o-p.nu, for nærmere information om, hvilke oplysninger vi er i besiddelse af. Du kan altid bede om at få dine personoplysninger udleveret, rettet, begrænset eller slettet om nødvendigt, og har i visse til mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Din anmodning vil blive besvaret senest 1. mdr. efter vores modtagelse. Du kan altid klage over behandling til Datatilsynet (kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.).

Ansvarsbegrænsning

 1. S.T.O.P. A/S og Kunden er erstatningspligtige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.
 2. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for den anden parts driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader, forretning, goodwill eller andre direkte eller indirekte økonomiske omkostninger, tab af fortjeneste, påløbne udgifter eller bodsomkostninger, skade eller udgifter af enhver art, som er opstået under eller i forbindelse med denne aftale. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part.

Lovvalg og værneting

 1. Enhver fortolkning, præcisering og udfyldelse af disse betingelser samt enhver tvist mellem S.T.O.P. A/S og Kunden i øvrigt, er underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Viborg byret.
error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen