fbpx

Hjælp til udsatte borgere i Danmark – Del. 2

 Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

Læs Hjælp til udsatte borgere i Danmark – Del 1 her

Principper og resumé

I sidste blog forelå et rids af borgere ramt af udsathed i Danmark. Her blev der redegjort for at borgere ramt af udsathed har mere en én diagnose. Svære opvækst/helbredsvilkår samt et liv med misbrug og evt. hjemløshed er forudsætninger, der fordrer en styrket indsats. Borgere ramt af udsathed visiteres til hjælp igennem sektoropdelt støtte via jobcentret, bo-støttemedarbejderen, misbrugsbehandleren og evt. genoptræningsfaciliteterne. Hvert område har egne planer for borgeren, som ikke nødvendigvis er koordinerede. Vedkommende vil, med rette, vælge det offentlige system fra grundet manglende overskud.

S.T.O.P. samarbejder på tværs af kommuner og regioner for at sikre de bedst mulige rammer for social trivsel. Fokus er på borgerens og medarbejderens aktuelle situation. Vi har en høj grad af fleksibilitet således at vi hurtigt kan tilrette den enkeltes sag. Vores referenceramme er udspecificeret i Hjælp til udsatte borgere i Danmark – Del 1: Afstemt Pædagogik, Recovery og Low Arousal. Derudover tilslutter vi os for denne målgruppe ACT, ICM og CTI- metoden* i det omfang, det er muligt.

                                                                                     

Støtte-kontaktperson § 99 

Jf. Lov om Social Service §99 bevilges støtte-kontaktpersonsordning til målgruppen, uanset opholdsadresse. S.T.O.P. ønsker at styrke borgeren i at leve et så naturligt og vitalt liv som muligt, ud fra grundlæggende forudsætninger.

S.T.O.P. tilrettelægger, efter henvendelse fra bestiller, hvad der kompenseres for, så borgeren kan leve så normalt et liv som muligt. Tilbuddets varighed afhænger af den kontakt, der etableres mellem borgeren og støttekontaktpersonen. Vi er meget bevidste omkring at tilknytning og etablering af tillid tager tid. Vi arbejder indenfor arbejdsmiljølovgivningen og alt personale har en sikkerhedsmæssig, certificeret efteruddannelse.

I samarbejde med den respektive kommune etableres tilbuddet til den enkelte borger. Borgeren har mulighed for at være anonym i kontakten.

 

Specialiseret hjemmeplejepersonale

S.T.O.P. har specialiseret sig i at komme i hjem, hvor der er udsathed af den ene eller anden grund. Vores personale har indgående kendskab til målgruppens behov. Fx støtte til at håndtere en kaotisk hverdag, eller viden om misbrug og psykiske lidelser. Såvel som mangeårigt liv på kanten af samfundet.

Vores referenceramme (jf. pædagogisk fundament) er, at alle mennesker bør leve et værdigt liv. Derfor yder vi støtte, guidning og pleje i et omfang, så borgeren bliver i stand til at mestre hverdagen. Vi konfliktløser, når døren ikke åbnes eller borgeren gentagne gange er i højarousal grundet misbrug.

Vi kan bestilles til specialiseret hjemmepleje til udsatte borgere i kommunen, såvel som en større samtænkning af den sociale støtte og praktiske hjælp til borgeren i hverdagen.

 

S.T.O.P.s skræddersyede aftaler, kommunalt

Sammenhæng for den enkelte borger skabes ved en koordineret håndholdt indsats. Vi er neutrale i kontakten med borgeren, hvilket nedtoner konflikter. Samarbejdet med borgeren, på tværs af kommunens afdelinger, er som udgangspunkt efter en helhedsorienteret handleplan. Det kan være med input fra misbrugsbehandlingen, Udsatterådet i kommunen, civile/privatorganisationer og naboer. Der iværksættes behandling, konflikthåndtering og strukturering af arbejdsmarkedet, enten som et led i en samlet § 141 handleplan eller som § 99 støtteperson. 

 

S.T.O.P.s skræddersyede aftaler, regionalt

Når borgeren bliver indskrevet på hospital, i behandlingsregi eller institutioner kan der opstå barrierer og konflikter, grundet den samlede kompleksitet. S.T.O.P. tilbyder løsninger til de daglige kerneopgaver, således at trygheden sikres hver dag. Vi arbejder ud fra principperne i b.la. Afstemt Pædagogik, Low Arousal og Recovery. Vi samarbejder på tværs af tilbuddene, og sætter ind med en sammenhængende indsats fra første dag. Med fokus på de komplekse symptomer, tanke- og handlemønstre der udspiller sig, tilvejebringer vi løsningsmodeller, der er handleorienterede.

 

Døgnpersonale

S.T.O.P. leverer særlig døgnpleje jf. Lov om Social Service §§110,108 og107. Alternativt som bostøtte jf. Lov om Social Service §85/Almenboliglovens §105.

Vi har kendskab til det omskiftelige liv med svære helbredsmæssige lidelser til følge. Derfor støtter vi den enkelte, hvor vedkommende måtte færdes. Da flere opholder sig på et §110 (forsorgs-, eller herbergs) hjem tager vi hensyn til den enkeltes personlige udgangspunkt og levestandart. De særlige livsvilkår fordrer, at støtten fortsætter, efter et mere varigt tilbud er etableret over tid.

S.T.O.P. støtter borgeren til diverse behandlere/læge, ALD-fornødenheder, og kontakt til myndigheder. Som udgangspunkt er støtten konstruktiv og individuel med fokus på ressourcer. Vores kommunikationsform er konkret og med udgangspunkt i Afstemt Pædagogik. Primær fokus er at skabe et fundament, hvor borgeren opnår værdighed. Herefter arbejdes med at få skabt rammer for de basale fornødenheder, så som fast bopæl, følgesygdomme og kontinuerlig behandling for misbrug.  

 

Skærmning

I samarbejde med borgerens her-og nu situation iværksættes en fleksibel tværgående skærmning som inkluderer relevante samarbejdsparter. Vi iværksætter skærmningsopgaver på tværs af forvaltninger, interesseorganisationer og institutioner. Det tværgående team skaber den overordnede koordinerende funktion med en prioriteret indsats. Vores beredskab af medarbejdere forebygger konflikter med målrettede tværgående handleplaner.

Hver enkelt skærmningsopgave er forskellig. Fælles for dem alle er dog at minimere krav og sætte borgerens liv, og personalets sikkerhed, i centrum.

Skærmning kan ske alle de steder, borgeren færdes, uanset opholdsadresse. Hvis der opstår et akut behov for hjælp, kan vi være behjælpelig med at finde en bolig til opgaven.           

 

Socialpædagogisk Sikkerhed

S.T.O.P. er kendt for vores Socialpædagogiske Sikkerhedsvagter. Vi arbejder deeskalerende og konflikthåndterende ud fra Low Arousal og Afstemt Pædagogik. Vi bestræber os på at alle vagter har en sikkerhedscertificering af ISO, som bliver kontrolleret af en kontrolvirksomhed. Vagterne arbejder i minefeltet mellem pædagogik, sikkerhed og tryghed. For personalet på institutionen, eller i plejen, kan det være en vigtig medspiller, og for borgeren, kan det være det, der skal til for at skabe tryghed. Konflikter nedeskaleres ved at undgå at stille borgeren over for krav samtidig med, at der sættes rammer for hverdagen. Konflikter kan opstå oftest ved kravssituationer, abstinenslidelser, sociale-/samspilsvanskeligheder eller ved økonomi. Konflikter kan også opstå indefra, af psykiske årsager og være af så voldsom karakter, at borgeren trues på basale fornødenheder.

                                                                                                            

Tryghedstilkald

Hos S.T.O.P. tilbyder vi Tryghedstilkald, der er en abonnementsbaseret akuttilkaldsløsning. S.T.O.P.´s telefonmedarbejdere er specialuddannede i konflikthåndtering og deeskalering, sammen med en grunduddannelse indenfor sundhedsfaglighed. Ved opkald til telefonen får personalet en person i røret som rådgiver eller iværksætter beredskab til nedtoning af konflikten. Det kan være i borgerens eget hjem, på bosteder, institutioner eller i et nærområde.

Indenfor 20-60 min. vil der være en specialiseret medarbejder fysisk tilstede, hvis man måtte ønske det. Telefonen er åben døgnet rundt, hele året. Arbejdsmiljøet for personalet på arbejdspladsen bliver trygt at færdes i, og det skaber ro for borgeren. Når medarbejderen er bevidst om, at der er en livline, vil det ofte skabe den rette tryghed på arbejdspladsen. Derfor vil egentlige opkald være minimale.  

                                                                                                                              

 

 

Klik her for mere info om Tryghedstilkald (abonnement)

Klik her for at at se vores fulde ydelseskatalog

Klik her for at læse vores øvrige blogindlæg

Klik her for at komme til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen