fbpx

Nye regler om magtanvendelse trådte i kraft 1. januar 2020

Magtanvendelse

Hos os i S.T.O.P. er dét at løse selv de vanskelige situationer uden brug af magt helt centralt, og det vil det fortsat være, også efter de nye regler er trådt i kraft.

Vi har fokus på, at vi i vores daglige praksis har ansvaret for, at de borgere som vi arbejder med, ikke udvikler mistillid til os som støtte- og tryghedsmedarbejdere. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive endnu dygtigere til at håndtere vanskelige situationer uden brug af magtanvendelser.

Lovforslag, vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2020

Behandling af regler om magtanvendelse

Den 23. april 2019, vedtog folketinget at ændre lov om social service og serviceloven. Det er ændringerne i servicelovens kapitel 24, regler om magtanvendelse, der er relevante for vores virke i S.T.O.P., samt for alle andre der arbejder med voksne med nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens.

Overordnet set må vi nu anvende fysiske metoder i flere situationer end vi har måttet tidligere. Det ser vi hos S.T.O.P. nogle dilemmaer i, når lovteksten skal anvendes i praksis; valg af intervention bliver op til den enkelte leders eller medarbejderes tolkning af situationen og efterfølgende vurdering af om et magtindgreb var lovligt eller ulovligt.

S.T.O.P. har i de sidste måneder af 2019 sat sig ind i de nye regler for magtanvendelse og vi har også været i dialog med Socialstyrelsen om dem. Dette for at få så nuanceret og indgående en forståelse af reglerne som muligt, så vi bedst muligt kan vejlede og undervise vores kunder i reglerne.

Magtindgreb – et par vigtige nedslag

Det er vigtigt at få defineret hvad en magtanvendelse er, så alle på arbejdspladsen har en fælles forståelse af hvornår der er tale om magtanvendelse. Her er samtykke omdrejningspunktet for om der er tale om magt eller ej.

Centrale principper ved magtanvendelse:

 • Begræns magtanvendelse mest muligt
 • Mindsteindgrebsprincippet
 • Proportionalitetsprincippet
 • Skånsomhedsprincippet

Som udgangspunkt må et magtindgreb kun anvendes, hvis det viser sig umuligt at løse situationen på anden vis. Alle special- og socialpædagogiske metoder, humor, afledning etc. skal være udtømte og afprøvede før man griber til en magtanvendelse.

Der er to paragraffer vi hos S.T.O.P. er særlige opmærksomme på, fordi de i vores forståelse af de nye regler, kræver at personalet har den rette viden og de rette færdigheder.

§ 124 b Fysisk guidning 

Fysisk guidning betragtes i de nye regler ikke som et magtindgreb. Hos S.T.O.P. hilser vi denne ændring velkommen med åbne arme, da vi vil kunne hjælpe udfordrede borgere på en meget mere hensigtsmæssigt måde – men samtidig er vi meget opmærksomme på, at det åbner for et hav af daglige dilemmaer, hvor personalet hurtigt skal tage en beslutning ud fra deres egen fortolkning af hvad der er fysisk guidning og hvad der er magtanvendelse.

Lovteksten siger:

§ 124 b. Personalet kan anvende fysisk guidning over for
personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed
og trivsel på bo- og dagtilbud. Fysisk guidning kan anvendes

 • 1) af hensyn til personen selv for at sikre dennes tryghed
  og værdighed,
 • 2) af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd
  er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller
 • 3) i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er
  gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden
  beboer ønsker det.
  • Stk. 2. Fysisk guidning efter stk. 1 må ikke indebære fastholdelse.
  • Stk. 3. Fysisk guidning er ikke magtanvendelse eller et
   indgreb i selvbestemmelsesretten. Der skal derfor ikke ske
   registrering og indberetning efter § 135 a.

Først skal man beslutte at der skal udføres en fysisk guidning, derefter skal man udføre en fysisk guidning i praksis, men hvordan udfører man den fysiske del?

Vores tolkning:

Når den socialpædagogiske indsats eller andre kreative idéer ikke kan løse situationen, så må du udføre fysisk guidning.

Når du udfører fysisk guidning, så skal du som udgangspunkt have åbne hænder, du må ikke gribe fat, skubbe eller trække. Med de åbne hænder, må du røre vedkommende og presse let i den retning du ønsker vedkommende skal bevæge sig i.

Gør vedkommende modstand, så du skal bruge flere kræfter for at få vedkommende i den retning du ønsker, så er du på vej mod en magtanvendelse som kan være ulovlig. Den er dog ikke ulovlig, hvis der er tale om afværgehjælp.

Fysisk guidning anses ikke som et magtindgreb og skal derfor ikke indberettes.

§ 124 c Afværgehjælp

Nu må vi gerne lave et magtindgreb i en situation, hvor en person påfører væsentlig ødelæggelse af fysiske genstande af betydelig økonomisk værdi eller med affektionsværdi. Genstandene kan tilhører en anden eller personen selv.

I disse situationer må vi kortvarigt fastholde eller føre personen væk fra situationen. Afværgehjælpen skal foretages akut og dette indgreb skal indberettes, da det er en magtanvendelse.

Vores råd:

Når man skal udføre en magtanvendelse, så er det vigtigt, at man ved nøjagtig hvilke teknikker man kan bruge, så magtanvendelsen bliver så skånsom som mulig.

Så vidt det er muligt, skal man være to personaler til stede under en magtanvendelse. Hvis der er behov for at føre en borger til et andet rum, kan man føre borgeren mest skånsomt og uden brug af at holde fast i borger med greb med lukkede hænder. Dette kan nemlig indebære smertepåførsel, der kan øge borgerens affekt.

Hvis det er nødvendigt at tale borgeren igennem magtanvendelsen, så tal med meget få ord og med rolig stemmeføring. I nogle tilfælde vil dette kunne øge trygheden for borgeren. I andre tilfælde vil fravær af tale være mindre forstyrrende for borgeren. I alle tilfælde gælder det dog fortsat, at magtanvendelsen skal være så kortvarig som overhovedet mulig, jf. lovgivningen:

“Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.”

Undervisning eller mere information

S.T.O.P. afholder kurser om de nye regler, fysisk guidning og afværgehjælp og kommer også på jeres arbejdsplads.

Kurser indeholder foruden teori også skånsomme teknikker til at udføre fysisk guidning eller afværgehjælp.

Undervisningen er praksisorienteret og indeholder eksempler fra praksis. Undervejs gennemgås desuden mange af de dilemmaer, vi som fagpersoner kan opleve at stå i.

Vi afvikler både halvdags- og heldagskurser, ligesom vi kan holde kortere oplæg eller workshops på konferencer el. lign.

For mere information, kontakt da:

Michael Neigaard på mail michael@s-t-o-p.nu

Her kan du downloade reglerne om brug af magt som pdf. fra Socialstyrelsen:

Her kan du downloade information fra socialstyrelsen om regler for brug af magt for borger og pårørende:

Klik her – for at komme til Socialstyrelsens side om de nye regler om magtanvendelse.

Klik her – for at gå til S.T.O.P. forside

Af Michael Neigaard, januar 2020

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen