fbpx

S.T.O.P.; Sammen om et meningsfuldt liv – Borgere med senhjerneskade

 Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

Unikke løsninger

Vores vikarer, som dagligt arbejder med voksne borgere med senhjerneskade, skaber de allerbedste forudsætninger. Med vores store kendskab til konflikthåndtering indenfor det neuropædagogiske felt gør vi mere af det, der virker. Vores speciale er nemlig unikke løsninger.

Kendskabet til den voksne borger, der er ramt af senhjerneskade, fordrer et samspil indenfor en lang række kompensationsstrategier. Vi er meget bevidste omkring udfordringerne indenfor funktionsevne, kognitionsevne, udtrætningsparametre og de overgange der kan være nedsatte som følge af hjernens manglende evne til at bearbejde stimuli. Med vores særlige tilgang, kan vi sikre, at vi tilgår den enkelte borger med enkle midler indenfor deeskalering. Dermed undgås vanskelige konflikter. På grund af vores særlige certificering, som alle vores vikarer har gennemgået, giver vi den enkelte borger ro, overblik og kompetencer, i videst muligt omfang, tilbage igen.

Overordnet arbejdes målrettet efter den individuelt tilrettelagte §141 handleplan, mens der skriftligt afdækkes med en dagbog, ugerapport og månedsstatus. Det giver Jer den sikkerhed, at alle opgaver bliver registrerede. At alle mål er noterede, realistiske, klare og målbare.    

 

”Der kommer et tidspunkt, hvor man tror at alting er slut. Det øjeblik er begyndelsen.” Citat Louis L´Amour. 

 

Afstemt Pædagogik

Mennesker, der er ramt af senhjerneskade, har divergerende træk i et samspil med deres personligheds kemi og tidligere erfaringer.

Har man tidligere været ekstrovert, vil man også være det nu; spille højere musik, råbe/tale højere eller søge larm og stimulering. Det giver belønning og øget arousal. Vores arbejde defineres efter at borgeren skal leve så meningsfuldt og selvrealiseret et liv som muligt. Indenfor de forudsætninger, der kan lade sig gøre, selvfølgelig. Dialog bliver skabt i nuet sammen med den enkelte borger, og vi lader situationen bestemme forløbet. Med engagement og respekt overfører vi en forståelse og ærlighed som vedkommende kan spejle sig i. Når handlinger skal udføres, gør vi det altid nænsomt. Energien bagved er en vigtig forudsætning. Vores teorigrundlag er Afstemt Pædagogik, KRAP og Low Arousal. Her sætter vi klare og realistiske målbare mål som vi kan udpege, hvad enten det er via tavle, skema, piktogrammer eller billeder. Vi gør viden til (mer-)værdi ved kun at gøre mere af det, der virker og sørge for, at der er alternative strategier til rådighed.

 

De gode råd

Det kan for eksempel være udfordringsfuldt, at borgeren skal skrue ned for sin højtaler, da denne borger har en skade på frontallappen. Med en viden om dette, kan vi strukturere udfordringen ved hjælp af,

 1. At forudsige, ved hjælp af visuelle muligheder, hvor længe radioen skal stå på lav, så der er et perspektiv.
 2. Forklaring på hvorfor der skal skrues ned.
 3. Øge bevidstheden og kompetencen i tilegnelse af en, for ham, vanskelig reorganisering af aftenen. Højnelse af eget selvværd, fordi han følger en planlagt plan med en forklaring på, hvornår han kan skrue op igen. Han bliver givet et alternativ, for eksempel høretelefoner.  

Det er medvirkende faktorer til, at vi kan arbejde med elementerne i Afstemt Pædagogik, og fremme reorganiseringen i den vitale del af hjernen. Denne reorganisering er et udtryk for en syntese, som vi arbejder intensivt med i hverdagen. Den forandrer, skaber livsvilkår, grobund og forudsætninger, der reetablerer og genskaber tilpasningsevnen i det omfang det er muligt.

 

Amygdala

Amygdala spiller en stor rolle for mennesker, der er ramt af en senhjerneskade i en vanskelig situation. Opmærksomhedsrefleksen er en ubevidst refleks, som har stor biologisk betydning fordi den lynhurtigt retter opmærksomheden mod nye påvirkninger, som er vigtige. Samtidig aktiveres arousal så man kan tage sig relevant af udfordringen. Her hjælper Amygdala, søger den mest gunstige tolkning, og sikre overlevelse i kaos. Kroppen er klar til enten kamp eller flugt qua Amygdalas aktivitet, og fra binyrerne sendes der adrenalin ud i kroppen. Det får hjertet til at pumpe hurtigere, lungerne trækker mere luft ind, pupillerne udvider sig. Immunsystemet er fuldt aktiveret. Vi møder her mennesket ramt af svær senhjerneskade i højarousal, hvor vedkommende har sin mest uforudsete situation. Her modulerer vi med opmærksomheden, således at vi, som personale, bevarer kontrollen over situationen. Vi taler vi med borgeren i borgerens eget sprog med henblik på afledning. Det kan være i visuel form, auditivt eller vi flytter os fysisk i rummet. Til tider kan vi være mere end ét personale omkring den enkelte borger, således at vi kan holde en skiftende eller delt opmærksomhed, hvorfor vanskeligheder kan undgås.

Vi tilvejebringer den strategi, der giver størst opmærksomhed for den enkelte borgers velbefindende. Kontekst ændres i det omfang, der er behov for. Det vigtigste er, at det i sidste ende skal munde ud i en tryggere hverdag for den enkelte borger.

 

Task Force

Et specialuddannet Taskforce strukturerer og planlægger vores indsats inden den kommer videre til vores faste medarbejdere. Efter Taskforce har haft opgaven i ca. 3 uger, får vores faste personale opgaven. Ud fra den specifikke hjerneskade, og følgevirkningerne, fremkaldes et samlet billede på den handleplan, der skal arbejdes videre med. Her arbejdes der med styrkesider og der fokuseres på positive begivenheder. Vi tager udgangspunkt i undtagelserne. Dér, hvor borgeren er mest opvakt. Vores Taskforce er trænet i at se på sammenhænge og dualitet. Vi afdækker de fysiske og psykiske forhold, som kan fremme adfærd i den rigtige retning på mest hensigtsmæssige måde.

 • Hvad kendetegner de gode relationer?
 • Hvad kendetegner de stærke sider?
 • Hvordan omtaler borgeren sig selv?

Vi fremhæver positive resultater løbende, så vi opbygger hensigtsmæssige samværsformer. De danner grobund til en handlingsorienteret plan. Strategier målrettet undtagelser og succes bevirker, at borgeren fremkalder sig selv i et anerkendende lys.  

 

Pædagogisk Sikkerhedspersonale

Vores Pædagogiske Sikkerhedspersonale har en sikkerhedscertificering i ISO af en kontrolvirksomhed. Det er vores garanti for, at de er specialiserede i netop at kunne minimere magtanvendelser. Med situationsfornemmelse tilvejebringer vi ro, og vi aflæser aktivt, hvad der skal til i et givent moment for at skærpe opmærksomheden og fordre dynamik. Ved hjælp af sprog, kontekst og aflæsning af adfærd, trækker vi i trådene så nye forudsætninger opstår. Samspillet, viden og færdighederne giver grobund for en hverdag, hvor borgeren kan agere under givne forudsætninger. Disse elementer er potentiale til et videre samarbejde omkring opøvelsen af kompetencer og færdigheder. Nysgerrighed er en stor del af vores arbejde, og vi vil meget gerne vide, hvad der ligger bag måderne at agere på. Når vi rammer det informationsniveau, den enkelte kan rumme skabes nærhed i relationen. Vi skaber situationsbestemte rammer for vores arbejde, således at personens aktivitet kan rummes relevant med ydmyghed og respekt.

 

Tryghedsforløb – nyt specialiseret tilbud

Vi har skabt et unikt tilbud, der knytter sig til at styrke det hele personale, menneske og den enkelte arbejdsplads. Den skaber en fælles forståelse i videst muligt omfang så sammenhængende som mulig og består af fire faser. Det er tiltænkt den situation, hvor der er opstået bekymrende eller voldsom adfærd eller hvor personalet føler sig bekymrede.

 

Cirkulær faseinddeling

 • Fase. Screening af mønstre i dialoger, kropsprog og adfærd. Her lægger vi en samlet plan for det videre forløb sammen med Jer. Det er vigtigt at vi skaber tryghed og udvikling allerede fra første dag. Derfor kræver det, at alle i personalegruppen er med.
 • Fase. I det daglige arbejde, deltager vi på lige fod med Jer. Sidemandsoplæring er en vigtig del af arbejdet her. Vi træner nye kompetencer i praksis. Det er for eksempel grænsen for, hvornår nok er nok og situationsfornemmelse. Low Arousal/High Arousal og Nødværge.
 • Fase. På toppen af forløbet, begynder vi at fase os selv ud. Med solid baggrundsviden om den enkeltes nærmeste udviklingszone, har vi skabt en kontekst, der i videst muligt omfang kan give Jer en håndterbar hverdag.
 • Fase. Vi står bag, vedligeholder det gode arbejde, og er ikke længere væk, end vi kan kaldes til. Mange gange oplever vi, at succeser kommer, når vi mindst venter det. Vi giver tværfaglig supervision på det, der virker. Jeres opmærksomhed skærpes på værdifulde opgaver, der lykkedes.

 

Succes skaber mere succes

Generelt varer vores forløb 6-12 uger, men vi forlænger gerne, hvis der er god progression. Det er vores erfaring, at denne længde er den rette intervention til den rette handleplan. Med Afstemt Pædagogik m.m. skaber vi en struktureret og planlagt proces, hvor udvikling af nye kredsløb i hjernen fremmes. De forholdsvis korte processer giver erkendelse, og dermed effekt.

Vi skaber de små sikre succesoplevelser i hverdagen (de tre S´er). Det er det, der giver os den store succes.

 

S.T.O.P. (Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) er en privat virksomhed, der arbejder med borgere med svær senhjerneskade. Personalet på institutionerne får mulighederne og redskaberne til en tryg hverdag og ekstra støtte til svære opgaver. Vi sætter den unge/voksne, pårørende og medarbejderen i centrum i opgaven, og vi påtager os ikke en opgave uden at have afstemt alle forventninger i detaljer.

 

Klik her for at læse mere om Afstemt Pædagogik på Socialstyrelsens hjemmeside

Klik her for at komme tilbage til Bloggen

Klik her for at komme tilbage til forsiden

 

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen