fbpx

S.T.O.P.; Vi holder mulighederne åbne – Del. 2: Voksne med autisme

 Af Ann Sujatha Gellert, Socialrådgiver hos S.T.O.P.

 

Mulighederne bliver skabt sammen

Hos S.T.O.P. tager vi afsæt i at skabe de bedste forudsætninger for voksne med ASF. Vores fokusområde er at drage omsorg for hele opgaven fra start til slut. Vi gør mere af det, der virker og har speciale i unikke løsninger.

Vores baggrundsviden om ASF gør, at vi hurtigt kan orientere os, og benytte os af de redskaber, der er nødvendige. Når vi arbejder med kommunikationen med voksne med svær ASF, er vi meget bevidste omkring udfordringerne indenfor funktionsevne og stresssårbarhed. Med vores særlige tilgang kan sikre, at vi tilgår den enkelte borger med enkle midler i deeskalering og undgå konflikter.

 

Struktur i hverdagen

Vores relationelle arbejde er centralt og vi styrker den enkelte borgers hverdag med konkrete mål således, at vedkommende kan forbedre sine funktioner. Vi tænker at opnå og fastholde en aktiv livsudfoldelse i det omfang det er muligt. Ved at strukturere de daglige opgaver, støtte og motivere borgeren i udførelsen heri, kan vi indtage en position sammen med borgeren. Det gør hverdagen mere overskuelig og konkret. Når hverdagen og forudsigeligheden ændres, er vi parate til at træde ind i den nye kontekst og skabe overblik. Vi samler detaljerne til en samlet helhed og overfører rutiner. Her er vi opmærksomme på de kognitive funktioners stresssårbarhed og dynamikken imellem hvordan omgivelsernes reaktion er. Hertil kommer hvor meget vedkommende kan håndtere. Det kan f.eks. være uforudsigeligt at skulle ændre kontekst i overgangen fra barndomshjem til botilbud. Eller uforudsigeligheden kan opstå, hvis rutinerne ændres i botilbuddet, og forudsætningerne omkring den enkelte gør det vanskeligt at indlære nye strategier og metoder. 

 

Strategi udvikling

Vi har udviklet strategier, der kan tilvejebringe en struktureret hverdag for den voksne med ASF. Strategierne kan afhjælpe mange af de opmærksomhedspunkter de fleste støder på, når hverdagen melder sig. Det gør sig gældende hvad enten det er hjemme i §84/§85 støtte eller på en §107 eller §108 boform.

Uddannelse og arbejde går hånd i hånd, med at opnå og fastholde identitet. For at kunne komme afsted i hverdagen, på arbejdspladsen eller i en uddannelse fordrer det, at vi flytter borgeren så tæt på en aktiv livsudfoldelse som muligt. Det at skabe en større bevidsthed hos mennesker med svær ASF kræver, at vi er opmærksomme på, hvad vi ønsker vi skal skabe bevidsthed om. Når personen ved, hvad han skal, kan han mere. Mere af det der virker, giver flere succeser. Pauser og tid til eftertænksomhed er et godt udgangspunkt. Dertil kommer en opmærksomhed på, hvor mange og hvilke sociale stimuli, der skal håndteres hver dag. Vi understøtter og imødekommer gerne overgangen fra den hverdag, der er på institutionen til det nærvær det kræves at skulle indgå i og agere sammen med andre på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution.

 

“De valg du tager idag, former det liv, du lever imorgen” – Helle Bentzen, Psykoterapeut

 

Vi kan arbejde ud fra at være 1:1, eller 2:1 i nogle tilfælde, i det omfang, der er behov for det. Det at være voksen og have en diagnose på autisme-spektret, kan sammen med den grundlæggende personlighed, funktionsniveau og evt. hvornår diagnosen er stillet, betyde, at vi lægger en konkret plan. Denne plan vil tage højde for de særlige forudsætninger de kognitive muligheder bringer. Det gør os bevidste på vores dynamik, position og den strategi vi vælger til løsningerne.

Som udgangspunkt er vores bedste erfaringer at nonverbal og verbal kommunikation følges ad synkront. Det er af vital betydning at vi med enkle midler, har et meget konkret kropsprog, mimik og gestik.

 

Afstemt Pædagogik

Vores mest benyttede redskab i arbejdet, hvad enten vi arbejder indenfor dag- eller døgnpleje er Afstemt Pædagogik. Vi styrker den enkelte borgers tilværelse på vedkommendes præmisser, ved hjælp af få enkle spørge- og rutineredskaber. For mange mennesker med svær ASF er det meget energikrævende at forholde sig til andre, og forholde sig til omgivelsernes krav. Det er vi meget bevidste om. En måde at håndtere dette er ved hjælp af IPad, hvor vi strukturerer hverdagen. Det kan også gøres på pc’ens skrivebord eller en opslagstavle. Forudsætningen er, at det skaber overblik samt at kommunikationsmidlerne er klare og præcise. Derudover bruger vi konkrete og enkle former som for eksempel TEACCH, KRAP og Low Arousal i arbejdet.

 

Rutiner

I borgerens hjem tilvejebringer vi rutiner og udfører de opgaver i fællesskab, som borgeren finder god mening i. Der kan f.eks. være indlæring af strategier til at håndterer dagligdags aktiviteter. Vi støtter borgerne i at kunne klare almindelig personlig hygiejne, støtte i enkle indkøb og madretter, herunder opvask, afrydning/aftørring m.m. Vi sørger for at skabe konkrete rammer omkring bl.a. indhold, metode, tidspunkt og placering. På denne måde opstår der ikke tvivl omkring de forskellige elementer, i den aktivitet vi skal eller er i gang med. Ved at arbejde med konkrete almindelige dagligdags opgaver styrker vi, og strukturerer vi hverdagen således, at der bliver en fast genkendelig struktur. Samtidig med, arbejder vi forebyggende med at være i en uoverskuelig verden, med mange krav og forventninger. Det kan give konflikter og, hvor folk kræver ofte en stillingtagen af den voksne, om mange forskellige spørgsmål. De fleste voksne med ASF finder det vanskeligt at svare på spørgsmål, og tage stilling. Dette kan derfor medføre opståede konflikter eller uoverensstemmelser. I disse situationer benytter vi os af vores redskaber fra Afstemt Pædagogik og Low Arousal. Vi er konkrete i vores budskaber, og vores dialoger er båret af tydelighed og struktur. Når den voksne person med ASF er stresset, arbejder vi deeskalerende, og med så meget visuel kontakt som muligt, så usikkerhederne minimeres.

 

S.T.O.P. Vikar

”S.T.O.P. vikar” arbejder Afstemt Pædagogisk, neuropædagogisk og KRAP orienteret, ud fra en stram, planlagt og forudsigelig ydre struktur. Vi arbejder sammen med det faste personale og indgår i det daglige fællesskab omkring, at skabe en overskuelig og forenklet hverdag i rutineprægede rammer.

Vores arbejde drives af strategier og metoder i hverdagen til at håndtere stress, ekspertviden om autisme, samt videreudvikling af kompetencer og færdigheder. Vi arbejder med de små sikre succesoplevelser i hverdagen (de tre S´er). Her hjælper vi borgeren med små hjemmeopgaver så som, at skabe og opretholde netværk. Vi hjælper også med at gøre brug af samfundet på forskellig vis og bevare sine sociale og fysiske funktioner.

 

Sammenskabte løsninger er vejen frem

Vi samskaber løsninger. Hvad end vi taler med pårørende, personalet eller sagsbehandleren finder vi vigtige kilder til information. Når alle har ejerskab, når vi målet, som er at sætte den unge eller voksne med ASF i trivsel igen.

Personalet bruger TEACCH og benytter med enkle midler forudsigelighed igennem (non)verbale kommunikationsformer. Hvorvidt vi sender en stor mand eller lille kvinde, kan også nogle gange have betydning – Det er vi bevidste om.

 

Tryghedsforløb hos S.T.O.P.

”Tryghedsforløbet” er tiltænkt den situation, hvor Jeres personale er bekymrede for, at der skulle opstå konflikt, eller en konflikt allerede har udfoldet sig. Vores pædagogiske personale kommer ud til Jer på arbejdspladsen, screener mønstre i dialoger, kropssprog og adfærd. Herefter lægges der en samlet plan for det videre forløb sammen med Jer over, hvordan en fremadrettet plan kan se ud. Vi deltager på lige fod med Jer i det daglige arbejde på institutionen, så længe interventionen varer, og faser vores egne medarbejdere ud i takt med, at vores sidemandsoplæring har fundet sted.

Vores mål er, at give Jer den korrekte intervention på indsatsen, der virker fra første færd, så farlig og personfarlig adfærd mindskes.

 

Pædagogisk Sikkerhed

Vores særligt uddannede personale kalder vi Pædagogiske Sikkerhedspersonale. De bliver sikkerheds- certificerede i ISO af en kontrolvirksomhed, og det er vores garanti for, at de er specialiserede i netop at kunne minimere magtanvendelser. De kender de konkrete rammer, og er vant til at deeskalere en konflikt fra bunden ved hjælp af Afstemt Pædagogik. Vi intervenerer altid på et forebyggende grundlag. Der gives visuelle rammer såvel som muligheder for at underbygge budskabet konkret og med latenstid, så der er tid til at efterrationalisere og svare på spørgsmål.

Det er forventningen at dette valg træffes, hvis man har behov for en tryghedsskabende “her og nu løsning”, hvor konflikten skal deeskaleres samtidig med at borgeren respekteres og støttes hele vejen igennem.

 

Skræddersyende Løsninger

Skræddersyede løsninger er en styrke S.T.O.P. ser som en mulighed til den særlige indsats på længere sigt. Det være sig i dag- og døgnpleje, og beror på et afsæt fra myndigheden. Derfor definerer vi fra starten, hvorledes det sammen med Jer kan se ud præcis som I ønsker det. Det tager altid afsæt i vores Afstemte Pædagogiske værktøjer og vi sikre os grundlæggende at den voksne med ASF, får rammer som skaber et rum, hvor der gives plads til de udfordringer, forventninger og krav voksenlivet skaber.

 

Nærvær, omsorg, pårørende og netværk prioriteres højt, fordi vi ved hvor vigtig sociale relationer er for borgere med svær ASF.

 

S.T.O.P. Taskforce

Et specialuddannet Taskforce strukturerer og planlægger vores indsats inden den kommer videre til vores faste medarbejdere. Efter Taskforce har haft opgaven i ca. 3 uger, får vores faste personale opgaven. De har udover deres grunduddannelse som pædagoger, sundhedsfaglige, ergoterapeuter eller sygeplejersker minimum 2 års praksiserfaring. Derudover har de alle fået en certificering, som gør de kan tage hånd om ASF-specialet, og i særdeleshed voksne med svær ASF. Det bevirker, at de har samme ståsted, og at vi med sikkerhed kan sige, at de yder en høj faglighed og fleksibilitet uanset fagområde. Sikkerhedscertificeringen af vores personale og den interne uddannelse gør, at personalet er rustet til at varetage daglige opgaver på Jeres bosteder. Det er vigtigt for os, at vores personale kender de nyeste tiltag indenfor udviklingen, og forholder sig aktivt hertil, således at vi kan minimere magtanvendelser og deeskalere konflikter. Vores uddannelse indeholder deeskaleringsprincipper, Afstemt Pædagogik, TEACCH, KRAP og Low Arousal. Derudover har alle ren straffe- og børneattest. Vi kan rekruttere personale fra time til time, men har vi allerede personale på institutionen, skifter vi ikke det ud.

Vores tidsbegrænsede tilbud er tilpasset fra gang til gang, og ikke to forløb er ens. For os er det vigtigste, at den unge/voksne når sine mål, og at personalet og de pårørende er tilfredse.

 

Handleplaner, ugeplaner og dagsplaner

I handleplanen, ugeplanen og dagsplanen monitorerer vi vores arbejde, så der altid er en tydelighed og konsensus omkring den specifikke, håndholdte og målrettede indsats. Planerne er åbne og drøftes i tæt sparring med sagsbehandler, personale og pårørende. Grundlaget er de socialfaglige og psykologiske udredninger samt eventuelle skolefaglige og jobmæssige afklaringer. Indsatserne varer typisk mellem 6-12 uger eller længere. Vi ser helst at vores indsats har denne længde, da effekten er bedst og vi når at lærer borgeren, personalet og de pårørende at kende.

Vores detaljeringsgrad er høj i det tværfagligt samarbejde; det giver en øget livskvalitet, således at vi når målene. Konkrete, afgrænsede mål i planerne giver det bedste succesgrundlag. Der skal bl.a. samskabes løsninger om den personlig hygiejne situation. Typisk kan det være meget angstprovokerende at blive eks. vis. barberet. Her vil der skulle arbejdes med at det afgrænsede mål indenfor en rimelig tid om morgenen, hvor vi for eksempel udover TEACCH benytter os af en timer/stopur., så borgeren ved, hvor længe han skal stå stille og hvor længe apparatet larmer. Vi evaluerer på målene løbende og gør kun mere af det, der virker.

 

De pårørende

De pårørende er i videst muligt omfang med i vores arbejde når borgeren er indskrevet på en §107/§108 institution. For os, er det vigtigt at det kendskab, de pårørende har til deres kære og den erfaring de har med at løse problemer i familien, ikke går tabt. Vi prioriterer kontakten til og udviklingen i familien, da vi ved den er katalysatoren til et godt liv på institutionen.

 

Netværk og relationer

Nærvær, omsorg, pårørende og netværk prioriteres højt, fordi vi ved hvor vigtig sociale relationer er for den unge og den voksne med svær ASF. Vi tager gerne initiativ til at få skabt gode aktiviteter i det omfang, der gør at livet bliver mindre angstprovokerende. Fokus bliver lagt på hvad den enkelte har behov for. Det mentale overskud hos vores personale er højt og med vores faglige baggrund i bagagen, sikre vi os de etablerede rammer er de rigtige.

Vi er medinddragende og lyttende til personen, personalet og de pårørende så alle føler sig set, hørt og forstået. Den tætte kontakt og relation sammen med de specifikt afstemte redskaber sætter vores særlige tilgang og viden om ASF i fokus hver gang. Når vi er nysgerrige, forvandler vi verden. 

 

S.T.O.P. (Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik) er en privat virksomhed, der styrker voksne med svær ASF. Vi giver personalet på institutionerne mulighederne og redskaberne til en tryg hverdag og ekstra støtte til svære opgaver. Vi sætter både den unge/voksne, pårørende og personalet i centrum i opgaven, og vi påtager os ikke en opgave uden at have afstemt alle forventninger i detaljer.

 

Klik her for at læse Del 1: Børn og unge med autisme

Klik her, for at læse mere om vores indsatser på autismeområdet

Klik her for at komme til forsiden

error: :-(: Indholdet er beskyttet, men tak for interessen