Vikar

Robuste vikarer fra S.T.O.P til psykiatri-, ældre- og handicapområdet

Vikar til social- og sundhedsområdet – vores vikarer er mennesker, som kan hjælpe jer når I mangler et par varme hænder for at få dagen til at hænge sammen.

Vores vikarer brænder for at hjælpe de mennesker som har brug for ekstra omsorg og støtte i livet.

Nogle af vores dygtige vikarer, er særligt gode til at håndtere udadreagerende adfærd og arbejder struktureret med at dæmpe adfærden, så der igen bliver plads til alle.

Vi er landsdækkende!

Vi er ISO 9001 certificerede og du kan forvente fleksible vikarer med følgende baggrunde:

 • faglærte vikarer
 • omsorgsmedarbejdere
 • sundhedsuddannet personale
 • vagtpersonale – bruges der hvor det er et krav fra kunden

Vi indhenter desuden straffeattester en gang årligt på alle vores vikarer og børneattester når opgaven kræver det. Desuden tager vi to referencer på alle vores vikarer for at sikre kvaliteten af vikaren.

Vi arbejder f.eks. på følgende områder:

 • Psykiatri
 • Socialpsykiatri
 • Handicap
 • Hjemmepleje
 • Ældrepleje og demens
 • Misbrug
 • Mentor arbejde

Vi udføre også praktiske opgaver så som rengøringsopgaver hos borgere, hvor det faste personale er udfordret af adfærden hos borgeren, hvorved rengøring eller andre praktiske gøremål ikke er muligt.

Enkeltmandsprojekter

Vi kan hjælpe jer i forhold til enkeltmandsprojekter, hvor vi arbejder f.eks. ud fra §85, §107 og §108.

Vi arbejder ud fra de indsatsplaner, handleplaner og VUM, som allerede er udarbejdet af kommunen, og sikre gennem dialog, dokumentation og møder at alle arbejder ud fra disse planer.

I forbindelse med længerevarende forløb, arbejder vi med fast tilrettelagte forløb, der indbefatter en opstartsfase, en arbejdsfase og en afslutningsfase, som har det formål at sørge for at du som kunde f.eks.har styr på længde, økonomi, dokumentation og afslutning.

Gennem relationel koordinering og opgavebeskrivelser sikres kvaliteten fra start til slut.

Som en del af forløbet vil der være mulighed for i afslutningsfasen, at have undervisning/kursus i borgerrelateret konflikthåndtering, således at jeres personale vil være i stand til at trygt overtage borgeren efter at vi ikke længere skal varetage opgaven.

For at sikre kontinuitet i de længerevarende opgaver, sørger vi for at have et fast tværfagligt team af vikarer, der med hver deres faglighed arbejder med borgeren, således at borgerens behov ses 365 grader rundt.

Vi tilknytter en projektleder til projektet, som er tovholder på vores vikarer og hele processen. Der afholdes teammøder med faste intervaller, ligesom der afholdes statusmøder med dig som kunde, for at du kan koncentrere dig om andre opgaver end at styre forløbet.

Vores vikarer udvælges efter deres kvalifikationer og erfaring på området, således at du som kunde altid vil være sikker på den kvalitet der leveres.

Vi hjælper jer med at dæmpe problemskabende adfærd

Oplever I at en borger/patient har så svære problematikker, at I har brug for et pusterum, så har vi stor erfaring med at vi overtager opgaven i en periode, hos jer, for så at overlevere borgeren/patienten igen til jer, når den problemskabende adfærd er reduceret og I igen er klar til at overtage opgaven.

Bestil en vikar nu!

Vikar til demensområdet

Når du har en borger, som har brug for en særlig indsats, har vi vikarer der vil kunne træde til hurtigt. De har alle to års erfaring fra området.

Har du brug for at vi er der i en længere periode aftaler vi et fast forløb med teammøder og møder med dig som kunde. Der udarbejdes opgavebeskrivelse ud fra den viden der tilgængelig omkring borgeren og der aftales på forhånd, hvordan afslutningen skal være. Som en del af forløbet, kan indgå undervisning i praktisk nær konflikthåndtering med udgangspunkt i jeres udfordringer, ønsker og behov.

Du kan forvente vores vikarer dokumenterer f.eks. i FSIII (Fælles sprog III) eller andre systemer, som vil være tilgængelige for vores vikarer.

Vi hjælper med ét  sæt varme hænder, så I kan få dagen til at hænge sammen.

Nogle af vores vikarer har særlige evner inden for konflikthåndtering og kan hjælpe jer med at skabe tryghed, hvis en borger har skabt utryghed i personalegruppen.

Disse vikarer bruger vi også til forløb, hvor I ønsker hjælp til at stabilisere en borger.

Vikar til socialpsykiatri

Vi hjælper med ét eller flere sæt varme hænder, så I kan få dagen til at hænge sammen.

Nogle af vores vikarer har særlige evner inden for konflikthåndtering og kan hjælpe jer med at skabe tryghed, hvis en borger har skabt utryghed i personalegruppen.

Disse vikarer bruger vi også til forløb, hvor I ønsker hjælp til at stabilisere en borger.

Vores vikarer arbejder ud fra rehabilitering og recovery og vil kunne hjælpe jer på forskellige måder i socialpsykiatrien.

 • Rengøring hos borgere som ellers ikke ville få gjort rent, fordi personalet er bange for borgeren og derfor undlader at gøre rent.
 • Brug for nogen der f.eks.kan tage med borgeren til lægen, på socialforvaltningen, til sociale aktiviteter og besøg hos pårørende.
 • §85 – bostøtte i eget hjem, hvor der er behov for vores vikarer i ydertimerne, hvor I selv ikke kan være der. Det kan være i en opstartsfase, hvor I endnu ikke har ansat det personale der skal varetage borgeren og endelig kan det være at I har behov for at vi overtager borgeren for en periode, hvor der er behov for at borgeren udredes.
 • Når du som kunde har behov for vi overtager borgeren for en længere periode, hvor vi med fast team og en afklaret plan, sørger for at støtte borgeren ud fra indsatsplaner og handleplaner.  

Vikar til hospitalspsykiatri

Vi hjælper ofte ved at være fast vagt på en patient eller som skærmning.

Udadrettede patienter er vi gode til at håndtere, så gode at vi kan bruges i stedet for et vagtværn, hvis man tænker det kan blive nødvendigt.

Vores vikarer er kendte med de skærmningsniveauer der er gældende

Vi kan hjælpe dig som kunde i situationer, hvor der er behov for at borgerens adfærd er så problematisk at I har behov for specielle kompetencer. Det kan være at borgeren har en udadreagerende adfærd, er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Vores vikarer har specielle kompetencer til at varetage den opgave, samtidigt med at de har en pædagogisk tilgang som ikke giver en optrappende adfærd. Det er et godt alternativ til et vagtværn, da vores vikarer gerne ud over at skabe tryghed også er i stand til at hjælpe jer med f.eks. personlig pleje og andre vigtige dele af patients behov. Dermed har du som kunde ikke behov for dobbelt bemanding af borgeren.

De vikarer vi sender ud til jer, kender området og vil derfor kunne glide ind i jeres afdeling uden I skal bruge for meget energi på det. Dog skal vores vikarer have adgang til f.eks.journaler for at kunne orientere sig om borgens udfordringer.

Vi har også tryghedsskabende personale, som ikke har adgang til enkelte borgere, men som fungere som en ekstra ressource i afdelingen til at sikre at konflikter hurtigt nedrappes ingen på en pædagogisk måde.

Vikar til handicapområdet

Der kan være et behov for hjælp her og nu til at takle en borger med udadreagerende adfærd for at undgå konfliktoptrapninger og vi har vikarer der kan rykke meget hurtigt ud og stoppe konflikten her og nu.

Vi har også mulighed for at forlænge perioden og stiller vikarer til rådighed, som har erfaring fra området og som er i stand til at være en del af et fast team omkring en borger, der har en udadreagerende adfærd og hvor der er brug for specielle kompetencer for at undgå konfliktoptrappende adfærd. Vores vikarer har, faglig viden på området og arbejder ud fra borgerens indsatsplaner, VUM og Handleplaner, således at vi ikke bare arbejder med konflikter, men også sørger for at arbejde med de aftalte indsatsområder. Der vil også her være faste teammøder og faste statusmøder med dig som kunde. Der kunne f.eks. arbejdes med neuropædagogikken.

Handicapområdet er meget bredt, derfor er det endnu vigtigere at vores vikar bliver klædt på til den specifikke opgave.

Nogle af vores vikarer har særlige evner inden for det uforudsigelige og kan hjælpe jer med at skabe tryghed, hvis en borger har skabt utryghed i personalegruppen. Vi oplever at der pludselig sker ting “ud af den blå luft”, ting man hele tiden skal være forberedt på.

Disse vikarer bruger vi også til forløb, hvor I ønsker hjælp til at stabilisere en borger.

Hvis du ønsker yderligere information om priser eller andet, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 71 99 37 75 eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Grundlæggende om vores vikar

Når vi er ude at undervise i bl.a. konflikthåndtering, høre vi ofte at et stort forbrug af vikarer, er en af grundene til at det faste personale bliver overbelastede. De føler ofte at de skal passe på vikaren, og skåne denne for de svære opgaver. Sådan må det ikke være.

Kendetegnende for vores vikarer er, at de er selvstændige, hjælpsomme, empatiske, strukturerede, rummelige, indlevende samt fysisk og mentalt robuste med fagligheden i orden – de bliver IKKE en ekstra belastning.

I vil med andre ord opleve vikarer, der hurtig tilpasser sig til den daglige rutine og behovet i hver enkelt vagt.

Vores vikarer bliver løbende uddannet i konflikthåndtering, med en low arousal tilgang, da det godt kan være ekstra konfliktfyldt at arbejde som vikar, da men ikke har opbygget en god relation til borgerne, når man træder ind for første gang.

Vikar forløb

Det vi tit oplever at vores kunder ønsker en høj faglighed, styring af tid og en forudsigelig økonomi, da har vi valgt at vores vikar forløb vil indeholde nogle faste punkter. Dette for at tilgodese kundens behov og ønsker.

De faste punkter vil indeholde blandt andet en vurdering af hvilke vikarer vi skal bruge.

Ud fra diverse dokumenter såsom indsatsplaner, VUM, handleplaner, risikovurderinger mv. planlægges tiltag.

Derudover indeholder vores vikar forløb af længere varighed blandt andet en godkendelse af vikarer hos lederen inden opstart. De indeholder teammøder, møder med kunden og med andre relevante samarbejdspartnere.

Planlægning

Vi planlægger sammen med vores kunder, hvordan forløbet skal afsluttes således at både kunde og vores vikarer ved, hvad vi skal arbejde hen imod. Undervejs i forløbet vil vores vikarer dokumentere deres arbejde i f.eks. FSIII eller andre relevante journalsystemer, således at der aldrig vil være tvivl om vores indsatser hos borgeren.

Forskellighed

Vores vikar forløb er meget forskellige og kan f.eks. forløbe som en en 3 delt fase, hvor vi i første omgang tager helt over i arbejdet med borgeren, herefter gradvist overlader borgen til kundens personale mere og mere.

For til sidst at aflevere borgeren tilbage sammen med et teammøde, hvor personalet helt klædes på til at varetage borgeren igen.

Det kan også være forløb, hvor vi i en længere periode helt har overtaget borgeren indtil det er klarlagt, hvad der skal ske med borgeren.

Vores vikar stiller op med kort varsel

Vores vikarer er hurtige til i de akutte situationer at ”falde ind” da vi gør os meget umage med at vælge de rette vikarer til de rette borgere og er yderst fleksible og samarbejdsvillige da det er vigtigt for os, at de husker de er gæster hos kunden.

Tryghed og akutte opgaver

Eller det kan være trygheds forløb, hvor vores vikar står til rådighed i forbindelse med at personalet selv varetager opgaver omkring borgen, men når der er optrapning til konflikter, så tager vores vikarer over.

Vores vikarer står klar til at hjælpe kunderne med meget kort varsel i forbindelse med f.eks. akutte situationer. Det kan være hvis personalet er blevet bange for borgeren, der er sket en utilsigtet hændelse, sygdom, ferie, mangel på personale eller i ydertimerne, hvor det faste personale ikke kan stå til rådighed.

Konflikthåndtering

Vores vikarer er fagligt godt rustede og er helt up to date med konflikthåndtering. Dette da vi internt sørger for at vores vikarer løbende får uddannelse og kurser i konflikthåndtering. Vi har vikarer, som er ISO godkendt til at lave skærmingsopgaver. Uanset hvilken vikargruppe der er tale om, så har vi sikret at de har hjertet på rette plads.. De har minimum 2 års relevant erfaring fra enten hospitals psykiatri, socialpsykiatri, handicapområdet og ældreområdet.

Alle har de arbejdet med borgere med udadreagerende adfærd.

Hvis dit personale ”trænger ”til et pusterum, er det en god ide at rekrutterer vores vikarer. Vores vikarer vil være behjælpelige med at ”sige hvad de ser”. Vores vikarer er rustede til at kan ”overtage” borgeren i en periode, i samarbejde med fast personale.

Længere forløb

Vores vikarer er klædt godt på i forhold til længerevarende forløb. Vi holder løbende teammøde, med vores vikarer også sammen med jer som kunde. Dette for at sikre at vores vikarer i samarbejde med jer har fokus på indsatsen.

Sammen med jer vil vores vikarer og baglandet være behjælpelige med udarbejdelse af en opgavebeskrivelse, således sikre vi at vores vikarer har ”fingeren på pulsen” i forhold til hvilken opgave der skal udføres.

Med vores vikarer sikrer vi høj faglighed, vi sikre at vores vikarer er kender og kan arbejde ud fra service og psykiatrilov.

Vi sikre at vores vikarer har ren straffe-og børneattest. Vi indhenter 2 referencer på alle vores vikarer.

Samarbejde med andre aktører

Vi arbejder og samarbejder med følgende faggrupper:

Social- og specialpædagoger, trygheds personale, SSA, sygeplejersker, demenskoordinatorer, misbrugskonsulenter, VISO specialister.

En vikar fra os, kan hjælpe med at få startet indsatsen op når personalet ikke tør være i nærheden af borgeren

Q & A

Er der en aldersgrænse for at man kan arbejde som vikar?

Ja – hos os skal man være over 25 år, dog skal man også have minimum 2 års erfaring fra praksis.

52 Shares

Skal man have kørekort for at være vikar hos jer?

Ja – det skal du. Vi hjælper over hele landet, så kørekort er en nødvendighed.

52 Shares

Skal man have en ren straffeattest for at være vikar?

Ja – det skal du.

52 Shares

Er alle opgaverne ens?

Nej, langt fra. De spænder vidt, derfor er det vigtig vi ved hvilke kompetencer du som vikar har, så vi ikke sender dig ud til opgaver du ikke kan klare

52 Shares

Hvad er lønnen som vikar?

Lønnen er individuel, da alle vikarer har forskellige kompetencer.

52 Shares

Hvordan holder man ferie som vikar?

Det er noget af det bedste ved at være vikar – det bestemmer du nemlig helt selv.

52 Shares
Call Now Button